ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
01 โครงสร้างสถานศึกษา 227
02 ข้อมูลผู้บริหาร 181
03 อำนาจหน้าที่ 182
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 185
05 ข้อมูลการติดต่อ 185
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 183
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 186
08 Q&A 184
09 Social Network 184
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 183
011 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายภาคเรียน 186
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 183
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 180
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 184
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 182
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 186
017 E-Service 183
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 186
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน 186
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 182
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 186
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 185
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 193
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 188
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 185
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 184
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 185
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 183
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 181
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 184
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 181
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 184
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 185
034 เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร 183
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 181
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 185
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 186
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 184
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 180
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน 187
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 181
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 181
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 187
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 188
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 182
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน 186
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 181
048 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 185