ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
01 โครงสร้างสถานศึกษา 31
02 ข้อมูลผู้บริหาร 1
03 อำนาจหน้าที่ 1
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1
05 ข้อมูลการติดต่อ 2
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1
08 Q&A 1
09 Social Network 1
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 1
011 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายภาคเรียน 1
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 1
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 1
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 1
017 E-Service 1
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน 1
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 1
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 1
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 1
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 1
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 1
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 1
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1
034 เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร 1
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 1
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 1
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 1
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 1
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน 1
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 1
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 1
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 1
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 1
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 1
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน 1
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 1
048 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 1