ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
01 โครงสร้างสถานศึกษา 43
02 ข้อมูลผู้บริหาร 3
03 อำนาจหน้าที่ 5
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5
05 ข้อมูลการติดต่อ 6
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
08 Q&A 5
09 Social Network 4
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 4
011 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายภาคเรียน 5
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 3
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 4
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 3
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 3
017 E-Service 3
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน 6
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 4
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 3
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 5
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 7
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 3
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 4
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 5
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 3
034 เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร 2
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 6
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 5
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 3
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน 4
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 3
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 3
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 3
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 5
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 3
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน 5
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 3
048 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 7