ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
01 โครงสร้างสถานศึกษา 49
02 ข้อมูลผู้บริหาร 6
03 อำนาจหน้าที่ 8
04 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9
05 ข้อมูลการติดต่อ 10
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 6
08 Q&A 8
09 Social Network 7
010 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 7
011 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายภาคเรียน 9
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 6
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 5
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 8
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 6
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 6
017 E-Service 6
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 9
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายภาคเรียน 9
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 7
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 6
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 7
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 8
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 10
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 9
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 6
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 6
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 7
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 5
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 8
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 6
034 เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร 5
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 5
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 9
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 8
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 5
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 6
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายภาคเรียน 7
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 6
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 6
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 8
044 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 9
045 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 6
046 มาตรการป้องกันการรับสินบน 8
047 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 6
048 มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 10