ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดประชุมราษฎร์              เป็นสถานที่เรียน มีพระอธิการแดง ธมมพิณโณ (แดง  สิงหรักษณ์) เจ้าอาวาสและพระภิกษุจิวแซ่โซว  เป็นผู้สอน  เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

     ในปี พ.ศ. 2525พระครูวิบูลพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดประชุมราษฎร์ได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินให้จำนวน 5 ไร่ ราคา650,000 บาทและได้รับเงินงบประมาณอีกเงินจำนวน 1,000,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียน        แบบ 017 ก จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียนและได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดประชุมราษฎร์มาอยู่ ณ ที่อยู่ปัจจุบัน       และในปีเดียวกันนี้ได้รับเงินงบประมาณอีกเป็นเงินจำนวน 30,000 บาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน  1  ชุด

       25 มกราคม 2535 นายนิเวศ  กุลจันทร์ ได้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ ต่อมาในปี  พ.ศ.2537 ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท  ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารติดกับอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน และในปี พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน และอีกจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้าง   สนามวอลเล่ย์บอลตามรูปแบบของกรมพลศึกษา

     ปัจจุบันโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์มีอาคารเรียนจำนวน3หลังเป็นอาคารเรียนแบบ 017 กจำนวน 1 หลังอาคารเรียนแบบสปช. 105/29จำนวน 2หลังและอาคารเอนกประสงค์แบบ 203/26 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลังและห้องส้วม 2 หลัง 10 ห้อง
     เปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มีข้าราชการครูจำนวน 9 คนครูอัตราจ้าง5คนพนักงานบริการ1คน มีนักเรียนทั้งสิ้น208 คน ( ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2559 )