คณะผู้บริหาร

นางชุติมา ใจใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา