กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัลลภา ครุฑบางยาง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอุษณีย์ ศิริเวช
ครูอัตราจ้าง