กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววัลลภา ครุฑบางยาง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุษณีย์ ศิริเวช
ครูอัตราจ้าง