กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัลลภา ครุฑบางยาง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อีเมล์ : aomratchanu@gmail.com

นางสาวอุษณีย์ ศิริเวช
ครูอัตราจ้าง
อีเมล์ : adul8746@gmail.com