กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัลลภา ครุฑบางยาง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุษณีย์ ศิริเวช
ครูอัตราจ้าง