หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
          เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 5  ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ 6,11,16 และหมู่ 19  ตำบลบึงคำพร้อย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี