วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
โรงเรียนมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล วินัยคู่คุณธรรม นำพัฒนาสังคม


 
คำขวัญโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์
“โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์  ความสะอาดเป็นเลิศ”
  
 
วิสัยทัศน์
          พัฒนาผู้เรียน ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เป็นผู้มีความแข็งแรง เข้มแข็งและสมบูรณ์ มีความรู้ตามหลักการของคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานหลักสูตร มีสำนึกของความเป็นไทย และการอนุรักษ์ไทย ยึดมั่นในระบบสังคมไทย ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปฎิบัติตามหลักการของศาสนาและเป็นศาสนิกชนที่ดี มีนิสัยรักการเรียนรู้ เสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้จากสื่อต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ และอาชีพ สามารถน้อมนำความรู้ ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในนีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ