กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวฐิติกานต์ สุขแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1