กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกันยารัตน์ รอดคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1