กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกันยารัตน์ รอดคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ