กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกันยารัตน์ รอดคง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1