พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
เป้าหมาย
          พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และมาตรฐานหลักสูตร ทั้ง ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้สามารถทางทักษะชีวิตได้ในสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ความรู้ตามหลักการ เหตุผล ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีจิตสำนึก และรับผิดชอบ ในการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของไทย ดำรงตนอย่างมีความสุข ตามหลักศาสนา และระบอบการปกครองของประเทศอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข 

พันธกิจ
          บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนและคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษา เป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา นำความรู้ทางวิชาการ ทางการอาชีพ เชื่อมโยงกบชีวิตจริงและสภาพแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม