ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายเด็กไทย คิดเชิงบวก (อ่าน 75) 09 ก.ย. 63
ประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน (อ่าน 73) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 66) 09 ก.ย. 63
รับมอบสื่อชุดอาดุลยอิโน่ทัชเกมการอ่านคำภาษาไทย (อ่าน 82) 09 ก.ย. 63
คุณบุญเจือ เอี่ยมพิกุล บริจาคเงินจำนวน 50,000 (อ่าน 70) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 59) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อน (อ่าน 60) 09 ก.ย. 63
จัดสอบการอ่านและการเขียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 71) 09 ก.ย. 63
ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย จากดร.กำพล วิลยาลัย บริจาคหน้ากากจำนวน 400 ชิ้น (อ่าน 97) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา (อ่าน 70) 09 ก.ย. 63
พิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 63) 09 ก.ย. 63
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก (อ่าน 70) 09 ก.ย. 63
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 62) 09 ก.ย. 63
เตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 55) 09 ก.ย. 63
เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 60) 09 ก.ย. 63
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 (อ่าน 62) 09 ก.ย. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 71) 09 ก.ย. 63
เตรียมความพร้อม สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 67) 09 ก.ย. 63
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 59) 09 ก.ย. 63
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 64) 09 ก.ย. 63
บริจาคเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ (อ่าน 69) 09 ก.ย. 63
ผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 50) 09 ก.ย. 63
มอบเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 58) 09 ก.ย. 63
ผลการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 41) 09 ก.ย. 63
การเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 42) 09 ก.ย. 63
นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการ จัดการเรียนการสอน (อ่าน 45) 09 ก.ย. 63
ใบงานให้ผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 40) 09 ก.ย. 63
ทำความสะอาดโรงเรียน (อ่าน 45) 09 ก.ย. 63
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ทางไกล (อ่าน 49) 09 ก.ย. 63
ประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย (อ่าน 55) 09 ก.ย. 63
รับชมการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 49) 09 ก.ย. 63
ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี ในการให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 41) 09 ก.ย. 63
ดำเนินการจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 25 (อ่าน 45) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 (อ่าน 43) 09 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ เข้าร่วมงาน “โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ ดิจิทัลทาง (อ่าน 50) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 49) 09 ก.ย. 63
ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี ในการให้บริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 52) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 54) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมทางพุทศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาและเวียนเทียน ณ วัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 54) 09 ก.ย. 63
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน “ประชุมราษฎร์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 50) 09 ก.ย. 63