ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 45/2564 มอบทุนท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด (แทปไลน์) ให้แก่นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 (อ่าน 6) 29 พ.ย. 64
ฉบับที่ 44/2564 รับทุนการศึกษาจากบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) (อ่าน 7) 29 พ.ย. 64
ฉบับที่ 43/2564 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ครูโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 3) 29 พ.ย. 64
ฉบับที่ 40/2564 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4) 09 พ.ย. 64
ฉบับที่ 41/2564 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 10) 09 พ.ย. 64
ฉบับที่ 42/2564 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 (อ่าน 9) 09 พ.ย. 64
ฉบับที่ 39/2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 8) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 38 / 2564 รับเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา 50,000 บาท บริษัท เบอร์แทรม(1958) จำกัด และรับมอบสิ่งของจากเพจอีจัน และมูลนิธิปวีณา หงสกุล (อ่าน 6) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 37/2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (อ่าน 5) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 36/2564 รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) (อ่าน 5) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 35/2564 รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน รับแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 34/2564 พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ (ออนไลน์) (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 33/2564 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 6) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 32/2564 รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท (อ่าน 7) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 31 เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ติดตามการดำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 30/2564 ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid 19 (อ่าน 6) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่่ 29/2564 ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid -19 (อ่าน 5) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 28/2564 รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน รับแบบฝึกหัดใบงานครั้งที่ 3 รับอาหารเสริม (นม) (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 27/2564 แจกเอกสาร ON-HAND (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 26/2564 รับอาหารเสริม (นม) (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 25 /2564 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON-Hand , ON-Air,ON-Demand (อ่าน 7) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 23/2564 รายงานผลการประเมินความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 22 /2564 รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 21/2564 รายงานผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 5) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 20/2564 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่19/2564 สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร (อ่าน 6) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 18 กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ประชุมราษฎร์เกมส์ (อ่าน 5) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 17/2564 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง-สามัญ (Day Camp) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 16/2564 ศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรี บริการตัดผมฟรี (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 15/2564 การทดสอบความสามารถขั้้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 14/2564 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 12/2564 ประชุมผู้บริหารครูพัสดุและครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 8) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 11/2564 ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา (อ่าน 5) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 10/2564 รับหน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อแจกจ่ายนักเรียน (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 9/2564 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัส Covid-19 (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 8/2564 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (MOU) ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 7/2564 รับบริจาคหนังสือพจนานุกรม จากมูลนิธิสุขุโม (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 6/2564 เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 3) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 5 /2564 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนและทำความสะอาดตามจุดต่างๆ (อ่าน 4) 28 ต.ค. 64
ฉบับที่ 4/2564 แจกอาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 5) 28 ต.ค. 64