กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสกาวเดือน คนเก่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1