กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสกาวเดือน คนเก่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1