กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงนุช แก้วเก้า
ครู คศ.3

นางเบญจวรรณ สุตมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางณัฐธภา วิมูลชาติดำรง
ครูชำนาญการพิเศษ