กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนงนุช แก้วเก้า
ครู คศ.3
อีเมล์ : ptt208744@hotmail.com

นางเบญจวรรณ สุตมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : bensutamit2630@gmail.com

นางณัฐธภา วิมูลชาติดำรง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0800849898