ภาพกิจกรรม
29 ม.ค. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
วัน พุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ นำโดย นางบุษบา นาคพุทธ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์
ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 ดังนี้ 
        ข้อที่ 1 การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 
        ข้อที่2 การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข  
        ข้อที่ 3 การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) 
        ข้อที่ 4 การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully 
 
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,16:18   อ่าน 57 ครั้ง