คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กุลยา หาเรือนจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รุ่งเรื่อง เจริญภักดี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.วริศรา นอระศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐกานต์ บัวเกิด
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อดิเทพ วรรณวงษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนชิต โหมดตาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุรพัศ กมลคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ฟารีดา เจ๊ะแล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เสาวลักษณ์ แพรสีทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ฐิตาภา สังอบรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กนกวรรณ จันทร์รัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3